20 de febr. 2015

L'Ajuntament de Sarrià celebra el proper dimarts el seu ple municipal

Ràdio Sarrià.
L'Ajuntament de Sarrià de Ter celebrarà el ple el proper dimarts 24 de febrer a les 20.30h
Ordre del dia
1.-  Aprovació de l’acta anterior de data 16 de desembre de 2014. 
2.- Decrets i assumptes d’Alcaldia.- Es troben a disposició de la Corporació els decrets des de la data de la darrera  sessió ordinària que va tenir lloc el 16 de desembre de 2014. 
3- Aprovació inicial de la Modificació del pressupost 1/15. 
4- Ratificar el decret de l’Alcaldia de renúncia a subvenció del FEDER referent a la Vila Romana. 
5- Ratificar decret de l’Alcaldia d’encarregar a l’ajuntament de Girona la gestió de l’expedient de la TUC, als efectes d’unificar tramitació.
6- Proposta d’aprovació inicial dels preus públics del Pavelló municipal.
7- Aprovació de la proposta de la modificació del estatuts de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Gironès. ATM.  
8- Assumptes Urgents
9-Precs i preguntes.