13 de febr. 2015

Proposta d'ERC de resolució sobre el servei de TGV entre Girona i Barcelona

Ràdio Sarrià.
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, diputat, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Soste.nibilitatTot I l'històric retard amb què es va produir, l'arribada del Tren de Gran Velocitat {d'ara endavant, TCV) a les ciutats de Figueres i Girona va significar un canvi notable en les relacions entre Barcelona i les comarques gironines. Malgrat tot, el servei actual no respon completament a les expectatives i les necessitats dels usuaris i les usuàries, com ho testimonien les queixes canalitzades a través de la premsa escrita o del portal web de RENFE. Les principals demandes es centren la irracionalitat dels horaris i la manca d'alguns serveis que fins i tot existeixen en els trens convencionals (com ara la connexió elèctrica o l'accés a internet) i que, en qualsevol cas, permetrien millorar ostensiblement les condicions en què es duen a terme els viatges. En el primer cas, existeixen intervals horaris en què no s'ofereix cap tren, sobretot a primera hora del matí i darrera hora del vespre, la qual cosa genera notables perjudicis i impedeix conciliar la vida laboral i familiar. 1, igualment, no es percep una coordinació entre aquests horaris i els dels transports públics complementaris, la qual afecta especialment els no residents a Girona i Figueres ciutat. Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar, a l'administrador ADIF, l'impuls de les següents mesures:
1. Racionalitzar els horaris dels trens AVANT, cobrint els intervals horaris amb més demanda, especialment la franja del matí {entre les 9 i 11), a la tarda (entre quarts de 3 i quarts de 5) i, finalment al vespre (entre quarts de 8 i quarts de 10), tal i com demana la plataforma ciutadana Avant 20:30
2. Millorar la intermodalitat del transport públic entre Girona i Barcelona, coordinant millor els horaris del TGV amb els del tren de mitja distància i els regionals, per tal de complementar l'oferta de connexió; i, finalment, coordinant-los amb el transport per carretera entre Girona i Figueres i les principals poblacions de les comarques gironines, per tal de permetre una mobilitat complerta en transport públic.
3. Millorar l'oferta en els vagons actuals, garantint la connexió elèctrica i de telecomunicacions en totá els trens.
4. Millorar la comunicació directa als usuaris i usuàries en allò que fa referència a les incidències del servei, com ara els retards.
5. Resoldre la problemàtica d'accessibilitat que es produeix a l'estació de Figueres Vilafant per la distància entre l'andana i el punt d'aturada real dels trens, la qual cosa dificulta l'accés de les persones amb mobilitat reduïda.