24 de març 2015

L’Ajuntament de Sarrià de Ter informa als contribuents sobre les bonificacions i exempcions fiscals d'aquest any

Ràdio Sarrià.
Per segon any consecutiu el servei de recaptació de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, informa per carta a tots als contribuents sarrianencs de les bonificacions en l'impost de Béns Immobles (IBI). 
Les famílies nombroses i monoparentals tenen una reducció del 50%  sempre que no superin un llindar d’ingressos (18.000 euros anuals per a les monoparentals i 36.000 per a les nombroses). Així mateix, les famílies que hagin tingut un membre de la unitat familiar més de 183 dies en situació d’atur, que també tindrà un 50% de bonificació.
Pel que fa a les famílies amb dificultats econòmiques, tindran una reducció del 75% en els casos de persones d’escassa capacitat econòmica, sempre que llurs ingressos líquids per tots els conceptes del conjunt familiar residents en una mateixa llar no excedeixi de l’IPREM. 
La bonificació serà també del 50 %  quan un dels membres de la unitat familiar hagin estat més de 183 dies a l’atur, l’any immediatament anterior. S’aplicarà quan els membres de la unitat familiar no superin els 18.000 euros.
Aquest any també es podrà sol·licitar el pagament fraccionat dels impostos en tres períodes, així el dia 1 d'abril es carregarà el 40% del deute, el dia 1 de juny el 30% i el dia 1 de setembre el 30 % restant.
Els contribuents que no ho tenien fraccionat i volen sol·licitar-ho poden fer-ho abans del dia 27 de març.
En el cas que no s'opti per fraccionar el pagament dels impostos l'Ajuntament carregarà al compte del contribuent els rebuts el dia 1 de juny.