27 de març 2015

Les entitats municipalistes reafirmen el seu compromís amb l’atenció social

Ràdio Sarrià.
Les entitats municipalistes, ACM i FMC, han signat l’addenda 2015 de l’acord per la coordinació i col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i a polítiques d’igualtat per al període 2012-2015. L’objectiu és donar continuïtat als serveis i programes iniciats en anteriors exercicis L’Acord marc, es va formalitzar el 2012 amb la signatura de 104 contractes programa per al període 2012-2015, que han esdevingut l’eina essencial –encara que no única- per al finançament de les competències exercides en matèria d’atenció social per als ajuntaments i consells comarcals. Ha permès una intervenció efectiva i eficient en el territori, apropant l’atenció, la gestió i les decisions a la ciutadania i als coneixedors de la realitat social de cada punt del país Per al 2015 el criteri general és donar continuïtat als serveis i programes iniciats en els anteriors exercicis, de manera que se’n pugui garantir el manteniment. En el capítol de les novetats, s’actualitzen els mòduls dels professionals d’acord amb les condicions fixades per al personal de la Generalitat de Catalunya; s’incrementa la dotació global dels programes d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades segons les necessitats i programació de cada territori; es manté el suport als ens locals en relació a mesures addicionals de lluita contra la pobresa, especialment en l’atenció a la infància i adolescència en situació de risc i les seves famílies. Aquesta última novetat preveu l’obertura de centres oberts a l’estiu, servei d’àpats en aquests centres i les despeses de les ajudes d’urgència social, per atendre les necessitats referents a l’alimentació, higiene personal, roba per a infants i adolescents en situació de risc Aquesta aportació resta oberta, de manera que s’incrementarà en funció de l’evolució de les necessitats. Finalment, no es fixarà un percentatge diferenciat de finançament del SAD Cal destacar que amb aquesta addenda 2015 es reforça la clàusula de garantia prevista a l’article 57.bis LBRL, d’acord amb la petició formulada per les entitats municipalistes i que ha estat informada favorablement pel CSITAL Catalunya.