10 d’abr. 2015

La Diputació destina prop de 12 milions d'euros als ajuntaments gironins mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Ràdio Sarrià.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha acordat destinar 11.714.822,71 € als municipis gironins a través del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. D'aquests, 5.737.357,33 seran per a despeses d'inversió; 4.223.546,34 per a despeses corrents, i 1.753.919,04 per a despeses culturals. L'aportació d'enguany al Fons és gairebé la mateixa que la de l'any passat, que va ascendir a 11.715.347,71 €. La percepció de les subvencions per part dels ajuntaments va lligada a la presentació del corresponent compte justificatiu. La subvenció mínima per a cada ajuntament és de 25.500 €, que és l’import mínim assignat a tots els municipis de menys de 2.000 habitants. Per als ajuntaments amb una població més gran, l'import de la subvenció s'incrementa en funció del nombre d’habitants i dels ingressos corrents de què disposen. L'Ajuntament de Girona no entra en el càlcul del repartiment ja que té assignada una subvenció anual de 650.000 €.
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural és un fons que la Diputació va crear fa dos anys i que uneix els antics Fons de Subvencions de Cooperació Municipal i Fons de Cooperació Cultural. Les bases reguladores del nou Fons permeten finançar fins al 100 % de la despesa subvencionada, així com destinar-lo a despesa corrent i/o a despeses d'inversió, característiques introduïdes els darreres anys amb l’objectiu de fer front a la situació de crisi econòmica i financera.
Les despeses municipals que es poden finançar amb càrrec al nou Fons són:
a) Despeses en inversions reals i transferències de capital
Despeses en inversions reals i transferències de capital en obres de competència municipal.
b) Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris
Amb caràcter excepcional i per tal d’atendre la situació financera que la crisi econòmica ha generat en els municipis, també són subvencionables les despeses en béns corrents i serveis.
c) Despeses culturals
Despeses en béns corrents i serveis efectuades en l'àmbit de la cultura, les arts i la música. A les despeses culturals, els ajuntaments hauran de destinar-hi el 15 % de la subvenció anual que els correspongui en concepte d'aquest Fons.