22 de juny 2015

El món local vol garantir la protecció dels ajuts d'urgència social atorgats pels ens locals

Ràdio Sarrià.
La posada en marxa del Reial decret 828/2013, que modifica el Reglament de l’IVA, comporta que els ajuts socials que atorguen els municipis, per limitats que siguin en la seva quantia, es puguin veure afectats per procediments d’embargament tramitats per l’Administració Tributària per fer front al pagament dels deutes que els beneficiaris puguin tenir davant d’Hisenda. Segons la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, això comporta unes conseqüències que violenten la mateixa situació que l’ajut social i l’activitat municipal en aquest àmbit intenta pal•liar o resoldre. Les entitats municipalistes consideren que aquesta norma contravé l’estat social de dret. La tasca dels governs locals en aquest àmbit ha estat i és exemplar per tal protegir els drets del més dèbils i garantir la cohesió social. Per això, una previsió normativa com aquesta, que obeeix únicament i exclusiva a criteris recaptatoris sense tenir en compte d’altres factors que l’ordenament jurídic, esdevé un atac a les polítiques de cohesió social i als programes d’atenció social que els governs locals executen. És per això que les entitats municipalistes demanaran al Govern de l’Estat la modificació de les normatives per tal d’alliberar els límits mínims a partir dels quals és obligatòria la tramesa d’informació regulada i alternativament que es reguli l’excepcionalitat dels ajuts d’urgència social atorgats pels ens locals en el sentit que els procediments previstos en execució del què disposa l’esmentat RD 828/2013 no puguin afectar aquests ajuts socials.