27 de jul. 2015

Aquest dimarts Ple Municipal de l' Ajuntament de Sarrià de Ter

Ràdio Sarrià.
Aquest dimarts 28 de juliol a les 20.30h a la Sala de sessions sessió ordinària dell ple de l'Ajuntament de Sarrià de Ter.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació actes anterior:  extraordinària de constitució de l'Ajuntament de 13 de juny i extraordinària de  14 de juliol
2.- Assumptes i decrets d’Alcaldia des de la darrera sessió que es troben a disposició dels regidors
3.- Ratificació acord de Junta de Govern cessió camí Golf Girona a la Diputació
4. Escrit de Gerència del Cadastre a on proposen increment coeficient valor cadastral 10%
5.- Festes Locals 2016
6.- Proposta aprovació Plànol prevenció incendis que ha confeccionat Diputació
7.- Escrit de la UES demanant bonificació fiscal 95% ICIO
8.- Creació d’un grup de voluntaris de protección civil.
9.- Assumptes urgents
10.- Precs i preguntes