27 d’abr. 2015

Aquest dimarts se celebrarà el darrer ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Sarrià de Ter abans de les eleccions municipals

Ràdio Sarrià.
Aquest dimarts se celebra el ple municipal de l'Ajuntament de Sarrià de Ter,  serà el darrer ple d'aquest mandat tot i que se'n convocarà un d'extraordinàri per aprovar l'acta del ple.
Ordre del Dia:
1.-  Aprovació de l’acta anterior de data 24 de febrer de 2015.
2.- Decrets i assumptes d’Alcaldia.- Es troben a disposició de la Corporació els decrets des de la data de la darrera  sessió ordinària que va tenir lloc el 24 de febrer de 2015.
3.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2014.
4.- Apropar proposta d’aprovació del conveni de repartiment del deute de sanejament dels anys 2011 – 2012.
5.- Aprovar proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost 2/15.
6.-  Aprovar proposta de ratificació dels estatuts del Consorci de Benestar Social Salt-Gironès.
7- Assumptes Urgents
8-Precs i preguntes.