12 de juny 2015

Aquest dissabte es constitueix el nou ajuntament de Sarrià de Ter

Ràdio Sarrià.
Demà es constitueixen els nous ajuntaments pel mandat 2015/2019, sorgits dels resultats de les eleccions municipals, del passat 24 de maig. 
La sessió extraordinària constitutiva del nou Ajuntament de Sarrià de Ter es farà a la sala de plens de la corporació municipal a les 12h.
La sessió començarà amb la formació de la mesa d'edat, que està formada pel regidor de més edat (Imma Oliveras), el de menys edat (Txell Pla) i el secretari de l'Ajuntament. Posteriorment els regidors i regidores electes individualment, presenten les credencials i fan el jurament o promesa al càrrec i la declaració de la constitucií de la corporació. Després es procedeix a la votació per elegir el nou alcalde. Un cop llegides les paperetes,  que s'hauran dipositat en una urna,  es proclama el nou alcalde que fa el jurament o promesa i finalment se li lliura la vara. 
El nou alcalde passa a ocupar la presidència de la mesa i els regidors de més edat i menys ocupen el seu lloc. Finalment l'alcalde pronuncia el seu discurs de presa de possessió.
D'acord amb el que disposen l'article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i l'article 146.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 26 d'abril, del Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i als efectes de procedir a la constitució d’aquesta Corporació amb els regidors electes en les eleccions convocades pel Reial decret 444/2007, de 2 d'abril, seguint instruccions de l’Alcaldia tinc a bé convocar-vos a la sessió que amb caràcter especial a dalt s'especifica, a celebrar a la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que es recull més endavant.
Els regidors electes lliuraran les respectives credencials al secretari de la corporació i, seguidament, es constituirà la mesa d'edat prevista a l'article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. La resta de tràmits es durà a terme de conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria electoral.(En aquest sentit s’adjunta un formulari de desenvolupament de la sessió).
Ordre del dia del Ple extraordinari de constitució del nou Ajuntament de Sarrià de Ter
1. Constitució de la Mesa d’Edat.
2. Comprovació de les credencials.
3. Jurament o promesa dels regidors.
4. Declaració de constitució de la Corporació.
5. Elecció de l’Alcalde.
6. Jurament o promesa de l’Alcalde i presa de possessió en el seu cas.
Els nous/ves regidors/es:
Equip de govern
1. Roger Torrent i Ramió (ERC)
2. Narcís Fajula i Aulet     (ERC)
3. Lourdes Gelada i Astor  (ERC)
4. Josep Maria Santiago i González (ERC)
5. Meritxell Pla i Torrent (ERC)
6. Imma Oliveras i Caixàs. (ERC)
7. Encarnación Jiménez Yeste (ERC)
8. Desiree Arasa Jiménez (ERC)
9. Jordi Estefanell i Medina (ERC)
Oposició
10. Jordi Costa i Serra (CiU)
11. Roger Casero i Gumbau (CP)