15 de jul. 2015

La Diputació de Girona aprova el cartipàs per aquesta nova legislatura

Ràdio Sarrià.
                                           Fotos: DDGI/Martí Artalejo.
El ple de la Diputació de Girona celebrat avui ha aprovat el Cartipàs per al govern d’aquesta nova legislatura.
Segons s’ha aprovat, els càrrecs eventuals quedaran adscrits al Ple o al president, com a òrgans de govern, sense jerarquització de càrrecs ni adscripció a grups polítics, a excepció de dos assessors coordinadors del Ple, els quals seran els encarregats de vetllar pel compliment de les funcions encomanades als assessors. També es regula per primera vegada i de forma detallada el control i la dedicació horària de cadascun d’ells. Es regula quines són les seves funcions, de manera que es diferenciïn de les pròpies dels funcionaris de carrera i del personal laboral.
Pel que fa als òrgans de govern i les retribucions dels càrrecs electes,s’ha fet esment que les assistències per reunions a òrgans col·legiats passen de 1.000 euros a 700 euros, amb el corresponent estalvi que això representa. Es destaca també la desaparició del Consell de Govern, pel que fa als òrgans de govern de cobrament per assistència. Per tal de clarificar millor l’estructura política i administrativa de la Diputació, la corporació ha entès que convenia separar l’Àrea de Cooperació Municipal de l’Àrea de Cultura, a fi d’optimitzar encara més els seus recursos, tant econòmics com humans, ja que s’ha considerat que cadascuna de les àrees per separat té prou entitat per actuar individualment i autònomament l’una de l’altra.
Creació de les comissions informatives i de la comissió especial de comptes 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda
Presidida per Miquel Noguer i Planas
Engloba les àrees de Secretaria general, Serveis jurídics, Arxiu general, Contractació, Recursos Humans, Promoció econòmica, Serveis Interns, Unitat de Gestió de la Informació, Intervenció, Tresoreria, Patrimoni, Xaloc i Diplab.
Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat
Presidida per 
Eva Palau i Gil
Engloba les àrees de Medi ambient, Xarxa Viària, Servei de Programes Europeus, Cilma i Semega
Comissió Informativa de Cooperació Local 
Presidida per Josep Fermí Santamaria
Engloba les àrees d’ Assistència i cooperació als Municipis, Servei d’Arquitectura, Servei d’Enginyeria, Participació Ciutadana i Habitatge.
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar
Presidida per Albert Piñeira
Engloba les àrees de Comunicació, Cooperació Cultural, Biblioteques, Centre de la Imatge, Conservatori de Música Isaac Albéniz, Monuments, Comunicació Cultural, Recerca Local Francesc Eiximenis, Noves Tecnologies, Cooperació Esportiva, Acció Social i Dipsalut.
La Comissió Especial de Comptes està integrada pels mateixos membres que la comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, de conformitat amb l’article 12 del Reglament orgànic de la Corporació.
Vicepresidències i Junta de Govern
Els vicepresidents de la corporació són Miquel Noguer i Planas, vicepresident primer; Eva Palau i Gil, vicepresidenta segona; Josep Fermí Santamaria i Molero, vicepresident tercer, i Albert Piñeira i Brosel, vicepresident quart, els quals substituiran per aquest ordre de nomenament la Presidència en cas d’absència, malaltia, impossibilitat o vacant.
La Junta de Govern està formada pels diputats següents: Miquel Noguer i Planas, Eva Palau i Gil, Josep Fermí Santamaria i Molero, Albert Piñeira i Brosel, Jordi Camps i Vicente, Jaume Dulsat i Rodríguez, Josep Antoni Frias i Molina, Albert Gómez i Casas i Maria Àngels Planas i Crous. 
Les delegacions genèriques efectuades per la Presidència són: Josep Antoni Frias i Molina per a Promoció Econòmica i DIPLAB; Jaume Dulsat i Rodríguez per a Recursos Humans; Carlos Álvarez i González per a Xarxa Viària; Carles Salgas i Padrosa per a Cooperació Esportiva; Albert Gómez i Casa per a Noves Tecnologies, i Josep M. Corominas i Barnadas per a Acció Social. A més, es crea la delegació específica per a Programes Europeus, que la portarà Maria Àngels Planas i Crous.