18 de febr. 2015

L'Ajuntament de Sarrià de Ter crea una borsa d'educadors/es de la llar d'infants per disposar de personal temporal per cobrir les baixes i substitucions temporals

Ràdio Sarrià.
L'Ajuntament ha publicat un anunci sobre la convocatòria del procés selectiu per procediment urgent, per a la creació d'una borsa d'educadors/es, de la llar d'infants en règim laboral temporal i mitjançant concurs.
L'alcaldia, per decret de data d'avui ha adaptat la següent resolució:
Vista la necessitat de convocar, amb la màxima urgència, el procés selectiu corresponent a la creació de la borsa de treball per tal de disposar de personal per cobrir les baixes i substitucions temporals.
Aquesta Alcaldia Presidència, en ús de les seves atribucions que li confereix l'article 53 del Real Decret Legislatiu 2/2002 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, en data d'avui,
Disposa
1r. CONVOCAR, el procés selecti per creació d'una borsa d'educadors/es de la llar d'infants als efectes de contractacions laboral temporals, de conformitat amb el que disposen els articles 55 i següents de la Llei 7/2002, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
2n. DETERMINAR les condicions i requisits per a poder optar a la selecció. Per pendre part en el procés selectiu és necessari que els aspirants reuneixin, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, les següents condicions fixades a l'article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, amb les següents especificacions:
A) tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, en els termes que estableix la Lei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública de les persones amb nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells Estats als que, en virtut de Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes que aquest s'hagi definiti en el tractat constitutuiu de la unió europea. També s'estarà al que disposa l'article 10.3 de la L.O. 4/2000 d'11 de gener, sobre drets i llibertat dels estrangers A espanya i la seva integració, modificada per la L.O. /2000.
B) Haver complert l'edat de 16 anys en la data d'acabament del termini assenyalat per la presentació de Sol·licituds.
C) estar en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, o algun dels anteriors. O bé estar en condicions d'obtenir alguna de les titulacions esmetnades (és a dir, haver abonat els drets per a obtenir-la) en la data d'acabament del termini per a la presentació de la sol·licitud. Els aspirant dels estats membres de la Unió Europea hauran d'estar en possessió d'algun dels títtols resconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la mate`ria.
D) no estar seprant mitjaçant expedient disciplinari del servei de qualsevold e les administracions públiques ni estar inhabilitat per setnència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat per ersolució ferma, del servei de cap administració pública. En el cas de ser ancional d'un altre Estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en el mateixos termes l'accés a l'empleat públic.
E) posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques que li puguin ser encomanades. s'Entén referit a no patir cap malaltia ni deficiència física que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies d ela plaça a proveïr.
F) tenir le coneixament adequat de les dues llengües oficials a Catalunya. Els aspirants nacionals d'altres Estats hauran de desmotrar coneixements suficients de castellà i català, exigint-se la superació de proves amb aquesta finalitat.